موفقیت چیست

[vc_row]

[/vc_row]

شناخت اصول موفقیت، اولین قدم برای موفق شدن است.

شناخت اصول موفقیت، اولین قدم برای موفق شدن است.

همه انسانها دوست دارند در زندگی خود موفق باشند. این موفقیت میتواند در جنبه های گوناگون باشد:

 1. یکی دوست دارد ثروتمند تر باشد
 2. یکی دوست دارد جوانتر به نظر برسد
 3. یکی دوست دارد شغل بهتر و مهمتری داشته باشد.
 4. یکی دوست دارد، روابط اجتماعی بهتری داشته باشد.
 5. یکی دوست دارد بتواند با کسیکه عاشقش است ازداج کند.
 6. یکی دوست دارد ماشین جدیدتر و با کلاس تری داشته باشد.
 7. یکی دوست داری خانه بزرگتر و در جای بهتری در شهرش داشته باشد
 8. و خلاصه هر کس دوست دارد در مورد یا مواردی بهتر و موفق تر از حال باشد.

ولی واقعا امکان دارد که همه افراد در تمام دنیا بتوانند موفق و شاد زندگی کنند و به اهداف خود برسند؟

حقیقت این است که همه میتوانند موفق باشند و موفقیت را لمس کنند.

دنیایی که ما در آن زندگی میکنم، دنیای قوانین و مقررات است. این قوانین در تمام دنیا ثابت است. مثل:

 • قانون علت و معلول
 • قانون جاذبه کره زمین
 • قانون عمل و عکس العمل
 • قانون جاذب بین کرات مختلف

و بسیاری قوانین دیگر. موفقیت هم اصولی دارد که در تمام دنیا و در تمام تاریخ ها و برای تمام ملتها یکسان و قابل استفاده است. کافیست اصول موفقیت را بشناسیم و بر طبق آنها عمل کنیم تا ما هم موفق شویم.

چون این قوانین و اصول موفقیت ثابت هستند، هر فرد میتواند:

 1. تصمیم بگیرد که چه میخواهد
 2. باور داشته باشد که استحقاق رسیدن به آنرا دارد
 3. اصول موفقیت را بشناسد.
 4. اولین قدم برای موفق شدن را با عمل کردن بردارد.

 

زندگی شما فراتر از آنچه که فکرش را میکنید خواهدشد در صورتیکه طبق این آموزشها بیاموزید و حرکت کنید.

باشگاه موفقیت ، سلسله مقالات اصول موفقیت را آماده کرده و آنها را به مشتاقان موفقیت تقدیم  میکند تا نقش کوچکی در موفقیت شما داشته  باشد.