چند بار این اشتباه را تکرار می کنید

چند بار این اشتباه را تکرار می کنید؟ (ویدئو)

چند بار این اشتباه را تکرار می کنید؟ (ویدئو): فرض بفرمایید کودکی برای بازی مداد را داخل گوش خود می­ گرداند

و از این بازی لذت می برد.

اگر پدر یا مادرش ببینند حتما با نگرانی از این کار او ممانعت می کنند

و برایش شرح می دهند که این کار برایش خطرناک است.

حال در نظر بگیرید چند دقیقه بعد پدر یا مادر مجددا کودک را ببینند که در حال انجام همان کار است.

فکر می کنید چه اتفاقی خواهد افتاد؟

مسلما پدر و مادر این بار کمی جدی تر با کودک صحبت می کنند و عواقب کار را برایش شرح می دهند.

اگر این اتفاق چندین مرتبه دیگر تکرار شود، شما در مورد این کودک چه فکری خواهید کرد؟

احتمالا به خودتان خواهید گفت که کودک است و متوجه نمی شود.

حال اگر این کار را یک فرد بالغ و بزرگسال انجام دهد، شما چه فکری خواهید کرد؟

این بار حتما بسیار متاسف خواهید شد که چرا یک فرد بزرگسال و بالغ باید این کار را انجام دهد.

و اگر با وجود تذکر اطرافیان باز هم به کار خود ادامه دهد و این اشتباه را بارها تکرار کند،

شما چه فکری در مورد این فرد خواهید نمود؟

 

[aparat id=”S3lvJ”]