چگونه آنقدر قوی شویم که هیچ عاملی نتواند ما را عصبی کند؟(بخش دوم، صدا)

چگونه آنقدر قوی شویم که هیچ عاملی نتواند ما را عصبی کند؟(بخش دوم، صدا) : در  بخش اول متوجه شدیم که، تنها عامل محیطی نیست که مشخص کننده آرام بودن یا عصبی بودن شخص است

هر چند یک محیط آرام و بدون تنش، به عنوان پایه ای برای داشتن آرامش ارزشمند است

چون ما افراد بسیاری را می بینیم که به ظاهر همه چیز دارند(ثروت، زیبایی، خانواده به ظاهر عالی و…..)

ولی بسیار عصبی هستند و شب ها فقط با قرص خوابشان می برد.

 

 

 

چگونه آنقدر قوی شویم که هیچ عاملی نتواند ما را عصبی کند؟(بخش دوم، صدا)

 

چگونه آنقدر قوی شویم که هیچ عاملی نتواند ما را عصبی کند؟(بخش دوم، صدا)

پس مهم ترین عامل کدام است؟

اجازه بدهید یک داستان برای شما تعریف کنم:

یکی از دوستان نزدیک من، پدرش فوت کرده بود و من برای عرض تسلیت به خانه آنها رفته بودم

دوست من یک خواهر ویک برادر داشت، که اختلاف سنی زیادی با هم نداشتند

و تقریبا با هم در یک دوره سنی بودند

نکته بسیار جالب برای من در این مجلس این بود که

دوست من و خواهرش ضمن تاثری عمیقی که از فوت پدر داشتند، سعی می کردند

با آرامش، به میهمان ها هم رسیدگی کنند و یک مجلس خوب برای پدرشان برگزار نمایند…